วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวทัศนีย์ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวลักขณา ชักชวนวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ”ทางที่มีผล ผู้คนรักกัน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566)โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม ณ บริเวณ 2 ข้างทาง หน้าแปลงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาบ้านตากแว้ง หมู่ 4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่

  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวทัศนีย์ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวลักขณา ชักชวนวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "ทางที่มีผล ผู้คนรักกัน" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ  (6 พฤษภาคม 2566)โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม ณ บริเวณ 2 ข้างทาง หน้าแปลงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาบ้านตากแว้ง หมู่ 4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่