วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวทัศนีย์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมลงพื้นที่ติดตาม ที่ปรึกษาในการเข้าสำรวจและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินศักยภาพสำรวจความต้องการ และวิเคราะห์ปัญหาตามแบบฟอร์มการประเมินสถานประกอบการสู่ความยั่งยืน (Factory Check-up) รวมถึงเสนอแนวทางการพัฒนาในเบื้องต้นให้แก่สถานประกอบการ ภายใต้กิจกรรมการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกรายสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวทัศนีย์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมลงพื้นที่ติดตาม ที่ปรึกษาในการเข้าสำรวจและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินศักยภาพสำรวจความต้องการ และวิเคราะห์ปัญหาตามแบบฟอร์มการประเมินสถานประกอบการสู่ความยั่งยืน (Factory Check-up) รวมถึงเสนอแนวทางการพัฒนาในเบื้องต้นให้แก่สถานประกอบการ ภายใต้กิจกรรมการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกรายสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด