วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานมอบใบรับรอง ให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้กับผู้ประกอบการผลิตสินค้าชุมชนสินค้า OTOP ในจังหวัดตราด จำนวน 13 ราย  ที่ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรับรองโดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตราด ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด