นายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory plus Social Value : Eco Factory)